kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługaKlauzula informacyjna
Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ul. Spółdzielcza 8

2) Inspektorem ochrony danych w Pomorskim Ośrodku Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. jest: Pan Mateusz Zarychta email :iod@epomerania.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;

b. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;

c. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ;

d. realizacji usług z zakresu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 6 i 11 Ustawy o służbie medycyny pracy;

e. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;

f. weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii, w placówkach własnych PODIMED, placówkach współpracujących i gabinetach lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;

g. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;

h. badania jakości usług za pośrednictwem ankiet lub automatycznego telemarketera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;

i. dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;

j. przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny lu/i mailowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;

k. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówek PODIMED – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie personel spółki PODIMED (rejestratorki, pielęgniarki, lekarze, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie i statystykę medyczna), a także podwykonawcy spółki w zakresie badań laboratoryjnych oraz diagnostyki medycznej;

5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta i prawidłowego procesu leczenia, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki(współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji);

b. dostawcom usług zaopatrujących Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego);

c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń;

d. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw;

6) Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, za pośrednictwem pracodawcy lub operatora w ramach umowy które zostały zawarte ze spółką PODIMED;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu przechowywany jest wg indywidualnych ustaleń wew. Placówki;

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

11) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO;

12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

13) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych;

14) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, dla celów prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych ( tworzenie list szczepień, bilansów, kolejek oczekujących) oraz prowadzenia statystyki medycznej. Przetwarzane w ten sposób dane nie będą udostępniane.Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych