kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługa


Zakres świadczeń lekarza rodzinnego

ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. OBEJMUJE ON:

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „lekarzem POZ”, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie posiadanych kompetencji.


2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:

pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;

innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;

przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.


3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

prowadzi edukację zdrowotną;

prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej;

rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.


4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;

koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy, zapewnia wykonywanie szczepień oraz informuje o szczepieniach zalecanych;

uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;

prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych.


5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;

przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;

wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

kieruje świadczeniobiorcę nakonsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to zakonieczne;

dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;

orzeka ostanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.


6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:

planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;

zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

wykonuje lub zleca wykonanie zabiegów i procedur medycznych;

kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;

kieruje do oddziałów udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;

kieruje do leczenia uzdrowiskowego;

orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki;

integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przezinnych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.


7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:

zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;

wykonuje stosownie do posiadanych kompetencji i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną zabiegi i procedury rehabilitacyjne;

zleca wydanie świadczeniobiorcy wyrobów medycznych.


8. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają praw i obowiązków lekarza POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.


Powrót do menu medycyny rodzinnej

Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych